Fonogrammu producentiem

Kas ir uzskatāms par fonogrammas producentu? 
Saskaņā ar Autortiesību likumu par fonogrammu producentu ir atzīstamas fiziskas vai juridiskas personas, kuras uzņemas iniciatīvu un ir atbildīgas par izpildījuma skaņu, citu skaņu vai skaņu atveidojuma pirmās fiksācijas veikšanu. Par fonogrammas producentu var tikt atzītas gan fiziskas personas, gan juridiskas personas- komercsabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, sabiedriskās organizācijas, korporācijas u.c.

Priekšnosacījumi tam, lai persona būtu atzīstama par fonogrammas producentu:

- Jābūt iniciatīvai veikt fonogrammas fiksāciju un jāīsteno reālas darbības šī mērķa sasniegšanai. Tikai idejas paušana nav pietiekami, lai atzītu personu par fonogrammas producentu;
- Personai ir jābūt atbildīgai par pirmo fiksāciju. Visām darbībām jābūt šīs personas vārdā veiktām un tām jābūt  saistošām.

Būtiskākās iniciatīvas uzņemšanās darbības un atbildība:

- Mūzikas un izpildītāju izvēle;
- Līgumu slēgšana, tajā skaitā ar sponsoriem un kredītiestādēm;
- Skaņu ierakstu studijas noma vai pastāvīga nodrošināšana;
- Skaņu ierakstu studijas personāla nolīgšana vai pastāvīga nodrošināšana.

Fonogrammu producenta tiesības
Fonogrammas producentam ir divu veidu mantiskās tiesības – ekskluzīvās tiesības un tiesības saņemt atlīdzību par fonogrammas izmantošanu. Fonogrammu producentu tiesības ir spēkā 70 gadu pēc izpildījuma fiksācijas vai fonogrammas publicēšanas.

Fonogrammu producentiem, kuri ir noslēguši līgumu ar LaIPA, ir jāaizpilda fonogrammu reģistrācijas anketa, kurā ir jānorāda pilna informācija par producētajām fonogrammām. Šī informācija ir jāiesniedz LaIPA 14 dienu laikā pēc līguma slēgšanas, kā arī pēc katras jaunas fonogrammas producēšanas anketas veidā ir jāiesniedz atskaite aizpildot šo LaIPA izstrādāto veidlapu. Fonogrammu anketas ir jāiesniedz laicīgi, savādāk nav iespējams veikt atlīdzības aprēķinus attiecīgajai personai, jo trūkst nepieciešamie dati.

Neatkarīgs fonogrammas producents, kurš pats veic iepriekšminētās darbības pēc raidorganizāciju lūguma, pats ir uzskatāms par fonogrammas producentu nevis raidorganizācija. 

Persona, kura uzņemas tikai un vienīgi ekonomiska rakstura risku vai piešķir kredītu (kredītiestāde vai banka), nav uzskatāma par fonogrammas producentu.

Parasti iniciatīvu uzņemas un atbildīga par fonogrammas fiksācijas pabeigšanu ir viena un tā pati persona. Gadījumos, ja iesaistītas vairākas personas un katra veic daļu no iepriekš minētajām būtiskajām darbībām, tad personas ir atzīstamas par līdzproducentiem.

Iniciatīva un atbildība attiecās tikai uz pirmo fiksāciju, bet ne uz pārējām pēc tam sekojošām darbībām, kā kopiju ražošana un to izplatīšana vai izmantošana. Šīs darbības var veikt arī cita persona, kurai būtu jāiegūst tiesības no personas, kas veikusi pirmo fiksāciju, tātad no producenta.

Fonogrammas producenta tiesības ir aizsargātas, ja tas uzņemas iniciatīvu un ir atbildīgs par pirmo fiksāciju. Ja dzīvo izpildījumu vienlaikus ieraksta vairākas personas, tad katra no tām veic pirmo fiksāciju.

Analogā formā esošu skaņu pārrakstīšana digitālā formātā skaitās skaņu atveidojuma (ciparu formātā) pirmā fiksācija. Jau esošu fiksāciju skaņu „tīrīšana”, rediģēšana, montēšana, pārformēšana vai atkārtota ierakstīšana ar uzlabotu akustisko efektu, netiek atzīta par fiksāciju.

Iesakām!
Lai izvairītos no iespējamiem strīdiem par personas tiesībām tikt atzītam par fonogrammas producentu, LaIPA aicina tiesību īpašniekus, producējot fonogrammas, savā starpā rakstiski vienoties un vienošanos oriģināla kopiju iesniegt kopā ar fonogrammu reģistrācijas anketu.

Konsultācijām

Aicinām Jūs sazināties ar LaIPA Sadales un atlīdzības nodaļas speciālistiem: 

Santu Platperi, zvanot pa tālruni 27013183 vai rakstot uz e-pastu santa.platpere[at]laipa.org.