Strīdu izskatīšanas un reģistrēšanas kārtība

Svarīgi!

Strīdu gadījumā par tiesību sadali fonogrammā, tiesību īpašniekiem ir pienākums informēt LaIPA. Strīdu gadījumā LaIPA sagatavo veidlapu ar iesaistīto pušu tiesību informāciju, kas jāiesniedz ar visu strīdā iesaistīto pušu parakstiem, kā apliecinājumu par tiesību sadali fonogrammā. Strīdu risina paši tiesību īpašnieki, rakstiski vienojoties.

Likumdošanas normatīvi paredz, ka atbilde jāsniedz saprātīgā termiņā, ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Nesaņemot atbildi viena mēneša laikā, LaIPA ir tiesīga apturēt atlīdzības izmaksas attiecībā uz strīdā iesaistīto tiesību īpašnieku fonogrammām līdz brīdim, kad tiek iesniegta pušu parakstītā veidlapa.

  • Piemērs: Veidlapa par tiesību sadali fonogrammā Dokuments