Atskaite par izmaksāto atlīdzību

Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 36. pantam, ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc finanšu gada beigām, LaIPA sniedz pārstāvētajiem blakustiesību subjektiem informāciju par:

  • Kontaktinformāciju, ko viņš atļāvis kolektīvā pārvaldījuma organizācijai izmantot blakustiesību subjekta noskaidrošanai un atrašanai;
  • Iepriekšējā finanšu gadā aprēķinātajiem ieņēmumiem no tiesību pārvaldības;
  • Atlīdzību, kuru kolektīvā pārvaldījuma organizācija iepriekšējā finanšu gadā ir izmaksājusi blakustiesību subjektam, sadalījumā pa pārvaldītajām tiesībām un izmantošanas veidiem;
  • Laikposmu, kurā notikusi izmantošana, par ko blakustiesību subjektam tika aprēķināta un izmaksāta atlīdzība;
  • Iepriekšējā finanšu gadā veiktajiem atskaitījumiem pārvaldījuma izdevumu segšanai;
  • Atskaitījumiem, kas iepriekšējā finanšu gadā veikti ar pārvaldījuma izdevumiem nesaistītiem mērķiem, tai skaitā atskaitījumiem sociālo, kultūras vai izglītības pakalpojumu sniegšanai;
  • Visiem blakustiesību subjektam aprēķinātajiem, bet neizmaksātajiem ieņēmumiem no tiesību pārvaldības.

Lai saņemtu aprēķinātās un izmaksātās atlīdzības pārskata atskaiti, aicinām pieteikt pieprasījumu, sazinoties ar Datu reģistrācijas un atlīdzību sadales departamenta vadītāju Edgaru Biti - edgars.bite[at]laipa.org.

Piemērs. Aprēķinātās atlīdzības atskaite